Privacy Beleid

Louise Fernand BV, met maatschappelijke zetel te 2812 Muizen Neerstraat 56, België is ervan overtuigd dat uw privacy erg belangrijk is. Wij behandelen uw persoonlijke data dan ook met de grootste zorg en beschermen deze zeer nauwgezet. Vandaar ook dat uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden door Louise Fernand, zoals in dit privacybeleid weergegeven; zonder uw voorafgaande toestemming worden deze nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven.

Hieronder wordt uitgebreid beschreven hoe Louise Fernand met uw persoonlijke data omgaat wanneer u gebruik maakt van onze producten, diensten, applicaties of wanneer u onze website bezoekt: www.appreciatie.com.

Opvragen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van onze producten/onze diensten en/of onze applicaties is het mogelijk dat u een aantal persoonsgegevens dient te verstrekken, zoals uw voornaam en familienaam, uw adres (privé of professioneel), login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer (privé of professioneel), geboortedatum, taal, locatie en een kopie van uw identiteitskaart. Indien u zich registreert als bedrijf kunnen wij u ook om bijkomende informatie vragen die noodzakelijk is om de service te kunnen leveren of het Appreciatiegeschenken platform te beheren (bijvoorbeeld specifieke voorkeuren en wensen met betrekking tot de gevraagde service), om uw account te registreren of om onze klantenadministratie te beheren. Wanneer u beslist om zich bij ons te registreren of om gebruik te maken van een product, service of app, behoudt Louise Fernand zich het recht voor om enkele voorafgaande controles met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te voeren; dit om elke risico op fraude of insolvabiliteit uit te sluiten.

Persoonsgegevens kunnen via meerdere kanalen verzameld worden, bijv. via ingevulde bestelformulieren of elektronische formulieren op de website, via mobiele applicaties, via een elektronisch formulier dat in het product vervat zit, via het gebruik van onze diensten, via een telefonisch contact met de helpdesk of via sms, messenger en whatsapp. Wij bewaren eveneens uw persoonlijke data wanneer u zich inschrijft op onze website www.appreciatie.com, wanneer u gebruikmaakt van deze service of producten, wanneer u een profiel of account aanmaakt voor een applicatie, wanneer u de helpdesk belt voor assistentie, wanneer u inschrijft voor een nieuwsbrief of wanneer u ons om informatie vraagt. Gegevens over uw betalingsafschrift en de respectieve betaling (indien van toepassing) worden eveneens opgeslagen.

Daarnaast stockeren wij data met betrekking tot het gebruik van onze diensten, producten, applicaties en website, informatie over de types en merken van de toestellen die u hiervoor gebruikt, de technische informatie over deze apparaten en uw locatiegegevens. We verzamelen en verwerken ook uw contact- en betalingsgegevens indien u gebruikmaakt van een betalende service, en de informatie over uw gebruik van specifieke producten, services en apps.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen in de producten en diensten die door Louise Fernand worden geleverd. Via surveys kan Louise Fernand u ook om uw mening vragen over huidige of toekomstige producten en/of diensten.

Louise Fernand kan u per e-mail en/of sms adviseren over functionele wijzigingen in onze diensten. U kunt de ontvangst van deze specifieke berichten niet uitschakelen omdat deze integraal deel uitmaken van de diensten waarvoor u zich aangemeld hebt.

De persoonsgegevens die u via deze verschillende kanalen ingeeft of die Louise Fernand verzamelt door uw gebruik van onze producten, diensten, applicaties en/of website, worden opgeslagen in files die beheerd worden door Louise Fernand NV (met hoofdzetel in te 2812 Muizen Neerstraat 56, België).

Alle gegeven die wij verzamelen kunnen gecombineerd worden. Zodoende kunnen wij uw precieze profiel leren kennen en onze aanbiedingen en producten beter afstemmen op uw persoonlijke behoeften.

Indien u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, of indien u een specifieke voorkeur hebt met betrekking tot de communicatiekanalen die wij dienen te gebruiken om u te informeren, of indien u niet wenst dat wij onze aanbiedingen aanpassen aan uw profiel, kunt u een e-mail sturen naar ilse@louisefernand.com.

Persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar nadat een persoon geen Louise Fernand klant meer is. Voor bepaalde gegevens geldt een kortere bewaartijd.

De verwerking en opslag van klantengegevens gebeurt steeds volledig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en alle dataopslag vindt plaats binnen de Europese Unie. Wie gebruikmaakt van onze website onze services of een andere producten of applicaties gaat ermee akkoord dat zijn/haar data kunnen worden overgemaakt aan een instantie die zich buiten het eigen land, maar steeds binnen de grenzen van de Europese Unie, bevindt.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw data worden opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast zodanig dat we continu de hoogste bescherming kunnen blijven garanderen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Een aantal van onze databanken is ook toegankelijk voor derden. Dit zijn dan instanties die voor ons werken en die ons bijstaan in de uitvoering van onze taken en diensten, of die onze producten en diensten ontwikkelen, evenals andere partijen ter invordering van openstaande betalingen. Zulke derde partijen hebben uitsluitend toegang tot deze data indien dit absoluut noodzakelijk is om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren en enkel tot de voor hen relevante data.

Uw persoonsgegevens en de data met betrekking tot de Appreciatiegeschenken, diensten en apps waarvan u gebruikmaakt, kunnen ook worden gedeeld met de dochter- en zustermaatschappijen. Bij wanbetaling kunnen wij (om de belangen van Louise Fernand te beschermen) onze zuster- en dochtermaatschappijen op de hoogte brengen van uw betalingsgedrag.

Indien u online diensten van derden of Louise Fernand services koopt en indien u deze betaalt via een provider van een mobiele betalingsservice, kan Louise Fernand uw gsm-nummer of een ander identificatienummer dat werd aangemaakt bij het gebruik van de mobiele betalingsdienst aan de genoemde derde partij overmaken zodanig dat de betalingsafhandeling mogelijk wordt gemaakt.

In andere gevallen zullen wij de verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij expliciet vermelden dat dit noodzakelijk is voor een specifieke actie, of tenzij wij er wettelijk toe verplicht worden om de genoemde data ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde wettelijke autoriteiten in het kader van een juridisch onderzoek of gerechtelijke procedure.

Privacybeleid met betrekking tot onze website

U kunt onze websites bezoeken (www.appreciatie.com) zonder persoonsgegevens in te geven. Bepaalde onderdelen of functies van onze website zijn echter enkel toegankelijk voor bezoekers met een account nadat een correcte login en een paswoord werden ingegeven.

 

  • Connectiegegevens

Wij registreren de informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software en de toestellen die u gebruikt om deze tot stand te brengen. Deze informatie bevat onder meer uw IP-adres, de tijdsregistratie tijdens uw bezoek aan de website, het type browser en het type en merk van toestel dat u gebruikt, alsook de pagina’s die u bezoekt. Deze data worden gebruikt om uw surfgedrag op onze website te analyseren en statistieken te kunnen opmaken teneinde de kwaliteit van onze website en de service te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om onze aanbiedingen op de website aan te passen aan uw potentiële noden.

U kunt het cookiebeleid van www.appreciatie.com van Louise Fernand raadplegen via de hyperlink ‘Cookiebeleid’ die u onderaan op de homepage van onze website vindt.

  • Hyperlinks

Onze website www.appreciatie.com bevat mogelijk hyperlinks naar websites die niet door Louise Fernand worden beheerd. Zulke hyperlinks dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. Wanneer u zulke websites raadpleegt, raden wij u aan om zorgvuldig hun privacy- en cookiebeleid na te lezen.

Wij kunnen gebruikmaken van diensten geleverd door derde partijen, de zogenaamde ‘third party analytics’ services voor het monitoren, analyseren en rapporteren van het gedrag van de bezoekers aan onze website. Te dien einde kunnen derden die voor Louise Fernand zulke diensten leveren, anonieme data verzamelen over uw gebruik van onze websites, met inbegrip van uw surfgedrag op onze websites. Deze data stellen ons in staat om fouten in onze websites op te sporen en uit te zoeken op welke wijze wij uw gebruikerservaring op onze website kunnen verbeteren.

Privacybeleid m.b.t. de www.appreciatie.com en Louise Fernand applicaties

Louise Fernand weet dat privacy zeer belangrijk is voor u en wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de Louise Fernand apps. De data die worden verzameld kunnen ter beschikking worden gesteld van partners die Louise Fernand bijstaan bij het leveren of managen van Louise Fernand diensten, of indien dit noodzakelijk zou zijn om een bepaalde Louise Fernand dienst te kunnen leveren, of indien u hebt ingestemd met zulke terbeschikkingstelling, evenals ter controle van uw gegevens voor hun werknemers of aangestelden. Verder kunnen uw data ook ter beschikking gesteld worden van een andere partij ter invordering van openstaande betalingen.

De data die verzameld en verwerkt worden bij het gebruik van de Louise Fernand apps worden opgeslagen door Louise Fernand BV, met hoofdzetel te 2812 Muizen Neerstraat 56, België. De data worden gedurende vijf jaar bewaard en worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij anders en duidelijk werd vermeld in de Louise Fernand apps, en na ontvangst van uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

U hebt het recht op toegang tot en wijziging van deze data. Wij willen u er wel op wijzen dat, eens uw data bij Louise Fernand anoniem werden gemaakt, het niet langer mogelijk zal zijn voor Louise Fernand of enige andere partij om uw persoonsgegevens terug op te sporen.

Uw privacyvoorkeuren

Hieronder kunt u lezen hoe u Louise Fernand op de hoogte kunt brengen van uw privacyvoorkeuren. Wij doen ons best om onze systemen en database zo spoedig mogelijk te updaten, maar houd er rekening mee dat het wat tijd vergt om uw voorkeuren in de praktijk om te zetten.

U kunt onderstaand nummer bellen om ons uw privacyvoorkeur te melden: +32 475 96 61 97, of stuur een e-mail naar ilse@louisefernand.com.

Uw rechten

Uw goedkeuring herroepen

Indien er bij het gebruik van een service, product of app gevraagd werd om in te stemmen met het feit dat uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt, kunt u deze toestemming altijd terug intrekken. Het herroepen van uw akkoord heeft geen invloed op de data die wij voor deze herroeping al hadden gestockeerd; de intrekking is enkel van toepassing op toekomstige (locatie)gegevens en informatie.

Recht van controle

U beschikt over een wettelijk recht om te weten welke van uw persoonsgegevens door Louise Fernand worden verwerkt. Wij willen er wel absoluut zeker van zijn dat we deze gegevens aan de juiste persoon doorgeven.

U kunt ons een e-mail sturen met de vraag welke van uw persoonsgegevens verder gebruikt of verwerkt worden. Stuur deze aan ilse@louisefernand.com. Of richt uw brief aan: Data Protection Office van Louise Fernand BV, Neerstraat 56, 2812 Muizen, België. U kunt ook in uw profiel of account checken welke data Louise Fernand over u bewaart en verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent die deze persoonsgegevens opvraagt, verzoeken wij u om ons een kopie van uw ID-kaart (enkel de voorkant) te willen bezorgen of om op uw account of profiel in te loggen. Wij bezorgen u gratis een overzicht van de persoonsgegevens die door Louise Fernand verwerkt worden. Indien u dit recht op controle meer dan tweemaal per jaar uitoefent, kunnen wij u de kosten voor het leveren van deze informatie aanrekenen.

Recht van rectificatie – recht van verwijdering – recht van gebruiksbeperking

Nadat u een overzicht hebt ontvangen van uw gedetailleerde gegevens kunt u ons verzoeken om over te gaan tot een correctie, aanvulling, verwijdering of verberging van deze gegevens, indien u denkt dat deze data niet correct zijn of indien het gebruik ervan niet relevant is, of indien dit een inbreuk is tegen enig wettelijk recht. Om dit te doen, neemt u contact met ons op via de bovengenoemde adresgegevens. Wij zullen dan binnen vier weken een beslissing nemen over uw verzoek en u hiervan op de hoogte brengen. U kunt ook zelf deze acties ondernemen op uw account of profiel.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons privacybeleid kan in de toekomst uitgebreid of aangepast worden (bijvoorbeeld wegens nieuwe ontwikkelingen). Daarom adviseren wij u om regelmatig dit privacybeleid te consulteren.

 

Contactgegevens van de Louise Fernand Data Protection Office

Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Louise Fernand BV, kunt u contact opnemen met de Louise Fernand Data Protection Officer.

Contact:
E-mail: stephane@appreciatie.com

Adres: Neerstraat 56, 2812 Muizen, België

Laatste update: 12/04/2021

 
X

Product categorieën